Flamtron d.o.o.

Veći font Resetiraj Manji font

Moduli - odluka o poništenju

Datum: 02.12.2014.                                       

 

ODLUKA O PONIŠTENJU

Ev. br. OP-01/12-14

1.      Naziv, sjedište i podaci o naručitelju:

FLAMTRON d.o.o., Ulica kralja Petra Krešimira IV br. 1, 44320 Kutina, Republika Hrvatska
MB: 01044419, OIB: 57903066772, Telefon: +38544630220, Faks: +38544630220,
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., WEB: www.flamtron.hr

2.      Predmet nabave za koji se donosi Odluka o poništenju

Poništava se otvoreni postupak nabave naručitelja FLAMTRON d.o.o., Ulica kralja Petra Krešimira IV. br. 1, 44320 Kutina, Republika Hrvatska, OIB:57903066772 (u daljnjem tekstu: naručitelj) objavljen dana 17.10.2014. u oglasnom dijelu Narodnih novina Republike Hrvatske br. 122 za predmet nabave: Nabava fotonaponskih polikristalnih modula za potrebe izgradnje Fotonaponske elektrane Županja.

3.      Obrazloženje razloga poništenja

Nema pristiglih ponuda do isteka roka za dostavu ponuda.

 

Slijedom navedenog Odbor za nabavu imenovan od strane pravnog zastupnika tvrtke Flamtron d.o.o. donosi Odluku o poništenju otvorenog postupka nabave: Nabava fotonaponskih polikristalnih modula za potrebe izgradnje Fotonaponske elektrane Županja.

4.      Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana objave Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku naručitelju, ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje Žalitelja.

Žalba se dostavlja naručitelju Flamtron d.o.o. na adresu sjedišta: Ulica kralja Petra Krešimira IV br. 1, 44320 Kutina, Republika Hrvatska.

Pravodobnost žalbe utvrđuje naručitelj.

Naručitelj će odgovoriti na žalbu u roku od 10 kalendarskih dana od dana zaprimanja žalbe.

Ako je Žalitelj nezadovoljan odgovorom na žalbu, može pokrenuti odgovarajući sudski postupak. Podnošenje tužbe ili pokretanja sudskog postupka ne odlaže okončanje predmetnog postupka javne nabave.

5.      Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti na internetskoj stranici naručitelja.

 

 

                                                                                                           Direktor :

 

                                                                                                          Anto Marković, dipl. ing.